Eseménynaptár

 

Keresés 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Vincze József polgármester polgarmester@alsonemedi.hu 29/337-101/11
Kozma Miklós alpolgármester kozma.miklos@alsonemedi.hu 30-9657-813
Dr. György Balázs gyorgy.balazs@alsonemedi.hu 30-9498-444 
Józan Menyhért jozan.menyhert@alsonemedi.hu 30-931-2581
Kiss Miklós kiss.miklos@alsonemedi.hu 20-3238-743
Szabó Kálmán szabo.kalman@alsonemedi.hu 30-966-5550
Szántó Erzsébet szanto.erzsebet@alsonemedi.hu 20-4264-153
Török Lajosné torok.lajosne@alsonemedi.hu 20-472-2446
Zsin Géza zsin.geza@alsonemedi.hu 70-771-2385

 


Bizottságok

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság tagjai:

Dr. György Balázs elnök

Józan Menyhért 

Szabó Kálmán

Szántó Erzsébet 

Dr. Tüske Zoltán

Suplicz Zsolt

Sándor Miklós

A Bizottság tagjai:

Szántó Erzsébet elnök

Dr. György Balázs 

Török Lajosné 

 Zsin Géza 

Kiss Istvánné

Palánszky Tamás

Szabó Éva

A Bizottság tagjai:

Zsin Géza elnök

Kiss Miklós 

Szabó Kálmán 

Török Lajosné 

 Bálint Sándor 

ifj. Marosi Boldizsár 

Tüske Tamás 

PJÜT Bizottság
KESZ Bizottság
TKM Bizottság
     
Korábbi PJÜT ülések
Korábbi KESZ ülések
Korábbi TKM ülések

Tájékoztató a döntéshozatal rendjéről


A Képviselő-testület ülései:

2017. évi munkaterv letöltése

 

2017. április 26. ülés

Meghívó

Nyilvános ülés:

1. Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása

2. Dr. Papp Zsolt székhely létesítési kérelme

3. A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

4. Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről

5. Beszámoló az ASE tevékenységéről, kiegészítés

6. Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről

7. Beszámoló a NYWYG tevékenységéről

8. Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása, rendelet-tervezet, mellékletek: I., II., III., IV., V.

9. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosítása, rendelet-tervezet, 2.sz. melléklet, mellékletek: I., II., III., IV., V.

10. Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlás)

11. Orvosi rendelő és bölcsőde tervezési programjának meghatározása

12. A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása

13. Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása és az Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatása

14. BM-es pályázaton való indulás előkészítése (Veresmarthy u. útépítés)

15. ABÉVA Kft. ügyvezető posztjának újratárgyalása

16. A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

17. Egyebek

Zárt ülés:

18. Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

19. Vagyoni ügyek

Jegyzőkönyv

 Videófelvétel

2017. április 11. rendkívüli ülés

Meghívó

1.) Településközponttal kapcsolatos döntések meghozatala

 

Jegyzőkönyv

 Videófelvétel

2017. április 05. rendkívüli ülés

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.)  ASP pályázat hiánypótlása

Zárt ülés:

2.) Vagyoni ügy

Pótanyag: 8 utca burkolásához tartalékkeret bizt.


Jegyzőkönyv

 Videófelvétel

2017. március 29.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

2.) Beszámoló Alsónémedi 2016. évi közbiztonsági helyzetéről

3.) Beszámoló a Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről

4.) Településközpont tervezőjének kiválasztása továbbtervezésre; Lakossági kérdőív összegzése

5.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről

6.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása

7.) Beszámoló az ABÉVA 2016. évi tevékenységéről

8.) Beszámoló az alpolgármester munkájáról

9.) Síkosság-mentesítés helyzete, jövőbeni ellátása

10.) Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása (a rendelet-tervezetet az előző ülésre már kiküldtük)

11.) Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumi tag lemondása, új tag választása

12.) UPC Magyarország Kft. kérelme - pótanyag

13.) Belső ellenőri jelentés

14.) Óvodavezető kinevezésének meghosszabbítása

15.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő parképítés kivitelező kiválasztása

16.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő eszközbeszerzés beszállító kiválasztása

17.) Vagyonátadás (Veresmarty u. és környéke)

18.) Útépítések közbeszerzésének eredményhirdetése (8 utca)  - Összefoglaló táblázat  -  Tárgyalási és bontási jegyzőkönyv - pótelőterjesztés

19.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

20.) Egyebek

Zárt ülés:

21.) Vagyoni ügyek

Az ülésen kiosztott anyagok: Kincstrájegy vásárlás előterj. - számlakivonat - értékpapírszáma - átmeneti szabad pénzeszköz tájékoztatás - Hungária Zrt. ügye - TKMB kivonat - KESZB kivonat - PJÜTB kivonat  

 

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videofelvétel 1. 

Videofelvétel 2.

 

2017. március 14. rendkívüli ülés

Meghívó

1.) Alsónémedi Dózsa Gy. tér 2. szám (815 hrsz.) alatt található Opál-ház könyvtár felújítás kivitelezése

2.) Alsónémedi Ady E. utca - Arany J. utca gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálathoz kapcsolódó járda, parkolók, út és csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez a kivitelező kiválasztása

3.) Kanyaró elleni védőoltás támogatása (pótanyag)

 

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. február 22.

Meghívó

Zárt ülés:

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

2.) Személyi ügyek

Nyilvános ülés:

3.) A 2016. évi költségvetés IV. módosítása előterjesztés, mellékletek

4.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása  beterjesztett költségvetés előterjesztés  -  rendelet-tervezet   -  költségvetési táblák  - korábbi kérések 

5.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása

6.) József Attila utca szilárd burkolattal történő kiépítésére érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendeletelfogadása

7.) Települési adó - új rendelet elfogadása, régi rendelet hatályon kívül helyezése

8.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása

9.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

10.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület)

11.) A 2017-2020. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai terve

12.) Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról tájékoztatás  (az ülésen került kiosztásra)

13.) Községünk 950 éves évfordulójának megünneplésével kapcsolatos tájékoztatás  (az ülésen került kiosztásra)

14.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Az ülésen került kiosztásra: KESZB kivonat  - TKMB kivonat  -  PJÜTB kivonat  -   számlakivonat  - Kincstárjegy kimutatás  -  szabad pénzeszköz

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel 1.rész

Videófelvétel 2.rész

2017. február 8.

Meghívó 

Zárt ülés:

1. Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlás, Suzuki Ullmann telephely bérbeadásának lehetősége)

Nyilvános ülés:

2. 2017. évi költségvetés beterjesztése:  beterjesztett költségvetés előterjesztés  -  rendelet-tervezet   -  költségvetési táblák   
3. A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
4. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálása  Jobbágy Ilona pályázata
5. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Az Állami Számvevőszék V-0909-116/2016. számú ellenőrzései megállapításaira Intézkedési Terv elfogadása
7. Az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló rendelet elfogadása
8. Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról tájékoztatás
9. 2813 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással
10. Alsónémedi útépítésekhez fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletek megalkotása
11. Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása (településközpont)
12. Költségvetési átcsoportosítások - napirendről levéve
13. Útépítések műszaki ellenőrének kiválasztása
14. ASP pályázaton való indulás
15. ABÉVA Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés megszüntetése
16. ABÉVA Kft-től a konyhai eszközök átvétele
17. Tájékoztatás az ABÉVA Kft. és a Tankerület tárgyalásáról
18. ABÉVA Kft. felhatalmazása az Önkormányzat–ABÉVA Kft.–Tankerület közötti háromoldalú megállapodás felmondására - napirendről levéve
19. Tájékoztatás a településközpont tervezésének állásáról
20. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
21. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzéséről és nyilvántartásba vételéről - szóbeli előterjesztés
22. Egyebek

Zárt ülés:

23. Személyi ügy - napirendről levéve
 

Ülésen kiosztott anyagok:  Kincstárjegy kimutatás -  Számlakivonat    TKMB kivonat   KESZB kivonat   PJÜTB kivonat      

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel

2017. január 18. rendkívüli ülés

MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

NAPIREND:

Zárt ülés:

1.) Suzuki Ullmann telephely bérbeadásának lehetősége

2.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha intézményvezetői pályázatának elbírálása, intézményvezető kinevezése

3.) Személyi ügy

Nyilvános ülés – kezdete várhatóan 15:30:

4.) Polgármester béréről tájékoztatás

5.) Polgármester szabadságának ütemezési terve

6.) 2017. évi költségvetés terhére fedezetek biztosítása

7.) Útépítési pályázatok benyújtása

8.) A Fő út 1/C-D. sz. épületek felújításának tervezése (orvosi lakás)

9.) Törvényességi észrevétel

10.) A települési adóról szóló 10/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Határozatok

Jegyzőkönyv

Videófelvétel 1.

Videófelvétel 2.

Képviselő-testület 2016. évi ülései


Egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletek

Tájékoztató a döntéshozatal rendjéről

 

A Képviselő-testület 2011.01.12-2015.12.10-e közötti üléseinek dokumentumai.

A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei és anyagai, valamint az "új" Képviselő-testület bizottságainak jegyzőkönyvei és anyagai az Önkormányzati archivum, Választás 2010 menüpont alatt érhetők el!

A Képviselő-testület döntései:

Határozatok:  2007.  2008.  2009.   2010.   2011.  2012. 2013.  2014.  2015.Képviselő-testület és Bizottságok elérhetősége:

2351 Alsónémedi, Fő út 58.  (2351 Alsónémedi, Pf.: 1.)
Tel.: 29/337-101, 29/337-362
Fax.: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@upcmail.huAz Önkormányzat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. - ABÉVA KFT

(Alsónémedi Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Kft.)

2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Tel: 29/537-070
Fax: 29/537-071
E-mail: abevakft@gmail.com
Iroda: 2351 Alsónémedi, Fő út 75.

Közérdekű adatok


DAKÖV Kft.

(Alsónémedi Önkormányzata 14,48 %-os önkormányzati tulajdoni hányaddal rendelkezik.)

2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Internet cím: www.dakov.hu
E-mail cím: info@dakov.hu


Keresés 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2017 minden jog fentartva – oldaltérkép