Eseménynaptár

 

Keresés 


 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Dr. Tüske Zoltán polgarmester@alsonemedi.hu 29/337-101/11
Dr. Fejes József drfejesjozsef@alsonemedi.hu 20-504-5132
Dr. György Balázs gyorgy.balazs@alsonemedi.hu 30-9498-444 
Józan Menyhért jozan.menyhert@alsonemedi.hu 30-931-2581
Kozma Miklós kozma.miklos@alsonemedi.hu
30-9657-813
Dr. Nagy Vilmos  drnagyvilmos@alsonemedi.hu  70-381-1722
Szabó Kálmán szabo.kalman@alsonemedi.hu   30-966-5550
Török Lajosné torok.lajosne@alsonemedi.hu 20-472-2446
Varga László vargalaszlo@alsonemedi.hu 30-359-0600

 


Bizottságok

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 Bizottság tagjai:

 

A Bizottság tagjai:

 

A Bizottság tagjai:

 

PJÜT Bizottság
KESZ Bizottság
TKM Bizottság
     
Korábbi PJÜT ülések
Korábbi KESZ ülések
Korábbi TKM ülések

Tájékoztató a döntéshozatal rendjéről


A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve

LETÖLTÉS

A Képviselő-testület ülései:

 


2019. október 24.

Meghívó

Az ülés  napirendje:

Napirend előtt:

A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről (Előadó: Dr. Borbás István József a HVB elnöke.)

Napirend:

Nyilvános ülés:

1. Képviselő-testület eskütétele

2. A Polgármester eskütétele

3. A Polgármesteri program ismertetése

4. Polgármester illetményének megállapítása

5. Alpolgármester választása

6. Alpolgármester eskütétele

7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

8. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

9. Külsős bizottsági tagok eskütétele

10. „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása

11.  Fővárosi Agglomeráció Önkormányi Társulásba tag delegálása

12.  Polgármesteri jogviszony megszűnésével kapcsolatos döntés

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel


2019. szeptember 25.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói a 2018-as évről

2.) Az iskola tájékoztatása a 2018/19-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

3.) Óvoda személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás tapasztalatai

4.) Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója

5.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

6.) A 2019. évi költségvetés II. módosítása

7.) Bursa Hungarica 2020. évi pályázathoz való csatlakozás

8.) Egészségügyi szolgáltatók székhely módosítása

9.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2020-2034. közötti gördülő fejlesztési terve

10.) Elővásárlási jogról való lemondás (1255/2 hrsz-ú földterület)

11.) Belterületbe csatolási kérelmek (0221/44, 035/2 és 035/6, valamint 0240/35-37 hrsz)

12.) Fő út 73-75. parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

13.) Templom utca burkolat felújítás, járdaépítés, vízelvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

14.) Haraszti úti járda felújításának tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

15.) Háromoldalú megállapodás megkötése (albérleti hozzájárulás rendőrség)

16.) Területátadás a Magyar Államnak (út céljára)

17.) Polgármesteri Hivatal kiviteli tervek és településközpont belső úthálózati koncepcióterv tervezőjének megbízása

18.) Az ABÉVA Kft. működésével kapcsolatos szerződések

19.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

20.) Egyebek

Zárt ülés:

21.) Lakáscélú támogatási kérelem elbírálása

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat 

 

 

határozatok

zárt ülés anonim határozat

jegyzőkönyv

videofelvétel


2019. július 31.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása

2.) Alsónémedi Fő út 73-75. sz. alatti ingatlanon parkoló kialakítása (épületbontás és parkoló építés kivitelezése) közbeszerzés indítása

3.) Orvosi rendelő kertépítő kiválasztása

4.)Orvosi rendelő berendezés beszerző kiválasztása

5.) Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda (Szent István tér) csapadékvíz gyűjtő rendszer és drainblokk szivárgó kivitelezőjének kiválasztása

6.) Helyi Választási Bizottság megválasztása

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. június 26.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 2018-2019. tanévi pedagógiai tevékenységéről

2.) Szivárvány Napközi otthonos Óvoda nevelési évről szóló beszámolója

3.) DAKÖV Kft. beszámolója  - gazdasági

4.) Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel konzorciumi szerződés kötése

5.) Sportcsarnok tetőtér javítás, beázás megszüntetés - tájékoztatás

6.) Helyi védelem törlésére vonatkozó kérelem (Rákóczi u. 11.)

7.) Volánbusz járatok útvonalmódosítási javaslata

8.) 2019. évi költségvetés I. módosítása    

9.) Telekösszevonás Fő út 56-58. (Polgármesteri Hivatal)

10.) Fő út 888-889 hrsz-ú ingatlanokon parkoló kialakítása, épület bontás

11.) Somogyi Béla u. - Kossuth Lajos u. területcsere (településközpont kialakításhoz)

12.) Illegális hulladéklerakók felszámolása

13.) Belterületbe csatolási kérelmek (050/43, 0221/19, /28, /29 hrsz) 

14.) Konyhabővítés tervezőjének megbízás

15.) Óvoda bővítés tanulmányterv tervezői megbízás (Rákóczi utca)

16.) Kerékpárút nyomvonalának önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vétele

17.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

18.)  Egyebek

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

 

2019. május 22.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton való indulás és önerő biztosítása

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. április 30.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása: szöveges rész  -  táblázatok

2.) A 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

3.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása

4.) Gyermekorvos kamatmentes kölcsön kérelme

5.) Rendőrség beszámolója Alsónémedi közbiztonságának helyzetéről

6.) Beszámoló az AVE tevékenységéről

7.) Beszámoló az ASE tevékenységéről, ASE támogatásának kiegészítése

8.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről

9.) Beszámoló a NYWYG tevékenységéről

10.) Beszámoló a Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről

11.) ABÉVA Kft. 2019. évi üzleti terv módosítása

12.) Beszámoló az ABÉVA 2018. évi tevékenységéről  

13.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről

14.) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól

15.) Döntés a Nagygödör tér bekerítésének előkészítéséről

16.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása

17.) Polgármesteri keret meghatározása (egyéb civil szervezetek támogatására)

18.) A közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám táblákról szóló 8/2005. (VII. 08.) rendelet módosítása

19.) Közterület elnevezése

20.) DAKÖV Kft. víz- és szennyvízhálózat bővítés tervezése

21.) DAKÖV Kft. megbízása az orvosi rendelő közműépítésének kivitelezésére

22.) Uszoda tervezőjének kiválasztása

23.) Alsónémedi Templom utca felújítása és a Fő utca 87-Halászy utca között kerékpárút építés kivitelezés közbeszerzési eljárás indítása

24.) Alsónémedi Haraszti úti járda felújításának közbeszerzési eljárás indítása

25.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár klimatizálás kivitelezőjének kiválasztása

26.) Konyha részére kombinált sütő vásárlása

27.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton való indulás

28.) ÁSZ utóellenőrzés figyelemfelhívó levél 

29.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

30.) Egyebek

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat 

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. március 27.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Helyi védelem törtélésére irányuló kérelem (Széchenyi u. 20.) 

2.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről   

3.) Iskolaépület beázásával kapcsolatos tájékoztatás

4.) ABÉVA Kft. finanszírozása: kérelem   -   előterjesztés  

5.) ABÉVA Kft. ügyvezetőjének díjazása és jutalmazása  

6.) A Polgármester jutalmazására javaslattétel 

7.) Beszámoló az alpolgármester munkájáról   

8.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

9.) Közterület felügyelők részére gépkocsivásárlásról való döntés

10.) Önkormányzati tulajdonú gépkocsi (településőr) üzembentartói szerződése a Polgárőrséggel  

11.) „Bölcsőde építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzés lezárása

12.) „Halászy Károly utca és Rákóczi utca útfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

13.) Beszámoló Nagyajta 2018. évi támogatásának felhasználásáról   

14.) Építéshatósági együttműködés megszüntetése  

15.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

16.) Polgármesteri Hivatal és intézmények közti módosított munkamegosztási megállapodás jóváhagyása  

17.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

18.) Egyebek

Pótanyagok: értékpapír kimutatás  -  folyószámla kivonat 

Abéva Kft. alapító okirat módosítás

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. március 19.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztásáról szóló döntés újratárgyalása

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. március 06.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztásáról szóló döntés újratárgyalása

Az ülés a Képviselő-testület hatrozatképtelensége miatt elmaradt!

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. február 27.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) A 2018. évi költségvetés V. módosítása

2.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása: beterjesztett költségvetés - beadványok -előterjesztés kiegészítés

3.) ABÉVA Kft. tőketörlesztés támogatása

4.) Az Általános Iskola aulájában tartandó lakodalmak bérleti díjának megállapítása 2019. évre

5.) Közérdekű kötelezettségvállalás (PennyMarket Kft. kerékpárút)

6.) HÉSZ rendelet elfogadása

7.) Civil, egyházak, sportszervezetek részére pályázat kiírása

8.) Sportegyesületek támogatási kéréseinek elbírálása

9.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása

10.) Halászy Károly utca és a Rákóczi Ferenc utca műszaki ellenőr kiválasztása

11.) Két csoportszobás mini bölcsőde építésének műszaki ellenőri kiválasztása 

12.) Haraszti úti járda, településkapu (sziget) tervezőjének kiválasztása

13.) Tervezői megbízások (uszoda, Schuler-csarnok területe, új Polgármesteri Hivatal épülete)

14.) Településközpont fejlesztési tervéhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési engedélyezési tervek tervezőjének kiválasztása

15.) Orvosi rendelő burkolat típus változás költségnövekedése

16.) Monori Katasztrófavédelem támogatása

17.) Választási hirdetések megjelentetése az Alsónémedi Hírmondóban

18.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

19.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele – szóbeli tájékoztatás

20.) Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezési terve 

21.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

22.) Egyebek

Zárt ülés:

23.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlatok) - véleményezés

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat     

 

határozatok

zárt anonim kivonatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. január 22.

Meghívó

Tervezett napirend:

1.) A 2019. évi költségvetés beterjesztése szöveges  -táblázatok

2.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén kiírásra kerülő pályázaton való indulás - számokkal kiegészített

3.) Tájékoztató az ÁSZ utóellenőrzésének jelentéséről

4.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása

5.)  Az Alsónémedi Szabadság tér- Déli belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezői szerződés módosítása

6.) Alsónémedi Nagyközség helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálat során beérkezett vélemények elfogadása

7.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

8.) Egyebek

Zárt ülés:

8.) Ingatlanvásárlási felajánlás

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat     

 

határozatok

zárt kivonat anonim

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. december 13.

Meghívó

Tervezett napirend:

Napirend előtt: A napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., Posta, stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2018. évi költségvetési évről, 2019. évi elképzelések

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel

Napirend testületi ülés:

Nyilvános ülés:

1.) AVE támogatási szerződésének módosítása

2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szántók bérleti szerződései

3.) Bölcsőde építés-kivitelezés feltételes közbeszerzése

4.) „Kertváros” Kistérségi Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

5.) Orvosi rendelő műszaki ellenőri szerződésének módosítása

6.) Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodása

7.) Képviselő-testület 2019. évi munkaterve

8.) A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló rendelet elfogadása

9.)  A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 23/2002. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

10.) Telephely engedélyekkel kapcsolatos kérdések (salakválogató létesítés, pékség) - 1.   2.

Zárt ülés:

11.) Szóbeli beszámoló a vagyoni ügyekről

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat     

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

 

 

Képviselő-testület 2018. évi korábbi ülései

 

Képviselő-testület 2017. évi ülései


Képviselő-testület 2016. évi ülései


Egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletek

Tájékoztató a döntéshozatal rendjéről

 

A Képviselő-testület 2011.01.12-2015.12.10-e közötti üléseinek dokumentumai.

A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei és anyagai, valamint az "új" Képviselő-testület bizottságainak jegyzőkönyvei és anyagai az Önkormányzati archivum, Választás 2010 menüpont alatt érhetők el!

A Képviselő-testület döntései:

Határozatok:  2007.  2008.  2009.   2010.   2011.  2012. 2013.  2014.  2015.

2016.   2017.


Képviselő-testület és Bizottságok elérhetősége:

2351 Alsónémedi, Fő út 58.  (2351 Alsónémedi, Pf.: 1.)
Tel.: 29/337-101, 29/337-362
Fax.: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu

Keresés 


 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2019 minden jog fentartva – oldaltérkép