Eseménynaptár

 

Keresés
 


 

 

 

 

 

 

2017. évi PJÜT Bizottsági ülések

2017. december 14.

Meghívó

1.) Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodása

2.) Köztisztviselők illetménykiegészítése

3.) Településrendezési eszközök készítésére vonatkozó szerződés módosítása

4.) A 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv módosítása

5.) DAKÖV Kft. megbízása a szennyvíz-tisztító telep vízellátásának kivitelezésére

6.) Az ABÉVA Kft. által bekért ajánlatok véleményezése, elbírálása (iskola takarításafelügyelet,nappali őrzészöldfelület)

Határozatok

Jegyzőkönyv


2017. november 28.

Meghívó

1.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2.) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítsa

3.) ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti terve

4.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. III. negyedévi tevékenységéről

5.) 3057/6 hrsz-ú ingatlan (út) térítésmentes felajánlása

6.) A 2017. évi költségvetés IV. módosítása, mellékletek 1.rész2.rész

7.) A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

8.) 2018. évi költségvetési koncepció

9.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata

10.) Igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása

11.) Tájékoztatás a Települési adóról szóló rendelet Kúria általi megsemmisítéséről, szükséges döntések meghozatala

12.) HÉSZ ajánlattevők kiválasztása

13.) Alsónémedi, Szabadság tér 12/D. szám alatti üzlethelyiség bérlete

Határozatok

Jegyzőkönyv


 

2017. október 24.

Meghívó

1.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek

2.) 3059 és 3060 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes felajánlása

3.) 069/28 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

4.) 081/85-86, 081/88-89 és 081/119 hrsz-ú szántókra vonatkozó haszonbérleti szerződés módosítása, érvényességének meghosszabbítása

5.) Mrázné Borbély Tímea belterületbe csatolási kérelme (058/67 és 058/68 hrsz) és a 058/67 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlása

6.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2018. évi adómértékek meghatározása

7.) Beszámoló Alsónémedi Polgármesteri Hivatal munkájáról

8.) Kútfúrás a vízmű-telepen

9.) Kerékpárút kiviteli tervei és alátámasztó munkarészei elkészítőjének kiválasztása

10.) Ványi út kátyúzás kivitelező kiválasztása

11.) 171/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat kiegészítése (kerékpárút)

12.) Somogyi Béla út 15+150-15+335 kmsz közötti szakaszának átminősítése és Önkormányzati tulajdonba kerülése (településközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan)

13.) KEHOP Óvoda energetika pályázat önerő módosítása

14.) Óvodaépületek felújításánál többletmunka kivitelezése, költség biztosítása

15.) Adventi díszvilágítás (tájékoztató)

16.) Karácsonyi ajándékcsomag – ajánlattevők kiválasztása

17.) Alsónémedi, Szabadság tér 12/D. szám alatti üzlethelyiség bérlése

18.) Önkormányzat megtakarításainak befektetésként történő elhelyezése

Határozatok

Jegyzőkönyv


 

2017. szeptember 26.

Meghívó

1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóikiegészítés

2.) Területátadási szerződés (Gál József)

3.) Településközpont és Polgármesteri Hivatal tervezési szerződésére felhatalmazás

4.) Hozzájárulás ABÉVA Kft. és Tankerület közötti bérleti szerződéshez és üzemeltetési megállapodáshoz

5.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. I. féléves tevékenységéről

6.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

7.) 2017. évi költségvetés III. módosítása

8.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése (Kincstárjegy vásárlás)

9.) Alsónémedi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás 2018-2032 közötti időtávra szóló beruházási tervének, felújítási és pótlási tervének elfogadása

10.) Bursa Hungarica 2018. évi pályázathoz való csatlakozás

11.) Partnerségi egyeztetési szabályokról szóló rendelet megalkotása

12.) Hungária Zrt. „fa” közbenső mérlegjelentése – tájékoztatás

13.) Kerékpárút műszaki terveinek és geodéziai felmérésének elkészítéséhez ajánlattevők kiválasztása

14.) Ványi út kátyúzás kivitelezés ajánlattevők kiválasztása

15.) Pályázat Alsónémedi, Szabadság tér 12/D. szám alatti üzlethelyiség bérletére

Határozatok

Jegyzőkönyv


 

2017.augusztus 16. rendkívüli ülés

Meghívó

1.)  Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8. (205. hrsz) szám alatti óvodaépületek felújítása építés-kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Határozatok

Jegyzőkönyv2017.július 19. rendkívüli ülés

Meghívó

1.) ASP pályázathoz kapcsolódó beszerzések zárása

2.) Művelődési Ház eszközbeszerzések Beszerzési Szabályzat alóli kivonása

3.) Településrendezési eszközök (TAK, TKR és HÉSZ módosítás) készítőjének kiválasztása

Jegyzőkönyv


 

2017.június 27.

Meghívó

1.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata Alsónémediben működő családi napközi támogatása, valamint feladat-ellátási szerződés kötésének előkészítése

2.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala (Társuláshoz való csatlakozás) – véleményezés

3.) 061/51 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

4.) DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolója – véleményezés

5.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. módosítása – véleményezés

6.) Az anyakönyvi helyi rendelet módosítása  

7.)  Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlása) – véleményezés

8.) ASP pályázathoz kapcsolódó beszerzések ajánlattevők kiválasztása

9.) Önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálata

10.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés Iskola utcai járda építéshez szükséges elektromos hálózat áthelyezéséhez kivitelező kiválasztása

11.)  Önkormányzati útépítések előkészítése, tervező(k) kiválasztása

12.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés kivitelező(k) kiválasztása

13.) Kerékpárút VEKOP pályázat Szemléletformálás vállalkozó kiválasztása

14.) Településrendezési eszközök (TAK, TKR és HÉSZ módosítás) készítőjének kiválasztása

15.) Óvoda energetika KEHOP pályázat műszaki ellenőr kiválasztása

16.) Óvoda energetika KEHOP pályázat projektmenedzser kiválasztása

17.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. I. negyedévi tevékenységéről

Határozatok

Jegyzőkönyv


 

2017. június 6. rendkívüli ülés

Meghívó

1.) ÉPKOMPLEX kivitelezési szerződés módosítása (Opál-ház)

2.) Alsónémedi Platánsor növényvédelmi munkálatainak elvégzése

3.) VEKOP Kerékpárút pályázat szemléletformálási tevékenység végzéséhez ajánlattevők kiválasztása

4.) Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítőjének kiválasztása (ajánlatok bontása)

5.) Településarculati kézikönyv tervezőjének kiválasztása (ajánlatok bontása) - pótanyag lesz

6.) Opál-ház Dózsa Gy. tér felőli oldalának térburkolása és csapadékvíz elvezetésének kiépítésére kivitelező kiválasztása,Árajánlatok összesítése

7.) KEHOP Óvoda energetika pályázat keretében műszaki ellenőr és projektmenedzseri feladatok ellátására ajánlattevők kiválasztása

8.) ABÉVA Kft. gázszolgáltatói szerződése

9.) Önkormányzati útépítések előkészítése, ajánlatevők  kiválasztása

10.) Önkormányzati járda építések előkészítése, ajánlattevőkők kiválasztása

11.) Önkormányzati út és járda építések előkészítése, műszaki ellenőrzésre ajánlattevők  kiválasztása

12.) Önkormányzati útépítések előkészítése, Iskola utcai elektromos hálózat áthelyezéséhez ajánlattevő kiválasztása

Határozatok

Jegyzőkönyv


 

2017. április 25.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről – véleményezés

2.) Beszámoló az ASE tevékenységérőlkiegészítés

3.) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadásarendelet, mellékletek: I.II.III.IV.V.– véleményezés

4.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosításarendelet-tervezet2.sz.melléklet, mellékletek:I.,II.III.IV.V. – véleményezés

5.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlása) – véleményezés

6.) A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása – véleményezés

7.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása és az Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatása – véleményezés

8.) BM-es pályázaton való indulás előkészítése (Veresmarthy u. útépítés) – véleményezés

9.) ABÉVA Kft. ügyvezető posztjának újratárgyalása – véleményezés

10.) Településrendezési eszközök készítésére ajánlattevők kiválasztása

11.) Útépítés tervezésére ajánlatkérés

12.) ABÉVA Kft. üzlet bérbeadási ügye (Adidas bolt)

13.) Egyebek

Zárt ülés:

14.)   Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

15.)  Vagyoni ügyek – véleményezés

Határozatok

Jegyzőkönyv


 

2017. március 28.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Szabadság tér 12/A. bérbeadásának ügye

2.) Fő út 52. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadása

3.) Településközpont tervezőjének kiválasztása továbbtervezésreLakossági kérdőív összegzése

4.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásapótelőterjesztés

5.) Beszámoló az ABÉVA 2016. évi tevékenységéről

6.) Belső ellenőri jelentés

7.) Síkosság-mentesítés helyzete, jövőbeni ellátása

8.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő parképítés kivitelező kiválasztása

9.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő eszközbeszerzés beszállító kiválasztása

10.) Vagyonátadás (Veresmarty u. és környéke)

11.) Útépítések közbeszerzésének eredményhirdetése (8 utca)  - Összefoglaló táblázat  -  Tárgyalási és bontási jegyzőkönyv

Zárt ülés:

12.) Vagyoni ügyek

Határozatok

Jegyzőkönyv


 

2017. március 14.

Meghívó

1.) Alsónémedi Dózsa Gy. tér 2. szám (815 hrsz.) alatt található Opál-ház könyvtár felújítás kivitelezése

2.) Alsónémedi Ady E. utca - Arany J. utca gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálathoz kapcsolódó járda, parkolók, út és csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez a kivitelező kiválasztása

3.) Kanyaró elleni védőoltás támogatása (pótanyag)

Jegyzőkönyv


 

2017. február 21.

Meghívó

Zárt ülés:

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

2.) Személyi ügyek

Nyilvános ülés:

3.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása

4.) A 2016. évi költségvetés IV. módosítása előterjesztésmellékletek– véleményezés

5.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása -  beterjesztett költségvetés előterjesztés  -  rendelet-tervezet   -  költségvetési táblák  - korábbi kérések – véleményezés

6.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása – véleményezés

7.) József Attila utca szilárd burkolattal történő kiépítésére érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása – véleményezés 
 

8.) Települési adó - új rendelet elfogadása, régi rendelet hatályon kívül helyezése

9.) A 2017-2020. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai terve 

Határozatok

Jegyzőkönyv


2017. február 7.

Meghívó

Zárt ülés:

1.) Vagyoni ügyek: 

- Ingatlanvásárlás 
- Suzuki Ullmann telephely bérbeadásának lehetősége 

Nyilvános ülés:

2.) A Szabadság téri üzletház 12/D. sz. bérlőjének változása, bérbeadás

3.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása – véleményezés

4.) Az Állami Számvevőszék V-0909-116/2016. számú ellenőrzései megállapításaira Intézkedési Terv elfogadása – véleményezés

5.) Az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló rendelet elfogadása – véleményezés

6.) 2813 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással – véleményezés

7.) Alsónémedi útépítésekhez fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletek megalkotása – véleményezés

8.) Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása (településközpont) – véleményezés

9.) Költségvetési átcsoportosítások – véleményezés 

10.) Útépítések műszaki ellenőrének kiválasztása – véleményezés

11.) ASP pályázaton való indulás – véleményezés

12.) ABÉVA Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés megszüntetése– véleményezés

13.) ABÉVA Kft-től a konyhai eszközök átvétele – véleményezés

14.) Tájékoztatás az ABÉVA Kft. és a Tankerület tárgyalásáról – véleményezés

15.) ABÉVA Kft. felhatalmazása az Önkormányzat–ABÉVA Kft.–Tankerület közötti háromoldalú megállapodás felmondására

16.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása – véleményezés

Zárt ülés:

17.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Határozatok

Jegyzőkönyv

Keresés
 


 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2021 minden jog fentartva – oldaltérkép