Eseménynaptár

 

Keresés
 


 

 

 

 

 

 

PJÜTB 2018. évi anyagai

2018. december 13.

MEGHÍVÓ

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.) AVE támogatási szerződésének módosítása

2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szántók bérleti szerződései

3.) Bölcsőde építés-kivitelezés feltételes közbeszerzése

4.) Orvosi rendelő műszaki ellenőri szerződésének módosítása

5.) Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodása

6.) A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló rendelet elfogadása

Zárt ülés:

7.) Szóbeli beszámoló a vagyoni ügyekről

Határozatok

Jegyzőkönyv 


 2018. november 27.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.)             Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról – véleményezi

2.)             Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díjának felülvizsgálata – véleményezés

3.)             ABÉVA Kft. 2018. évi III. negyedéves beszámolója

4.)             ABÉVA Kft. 2019. évi üzleti terve – véleményezés

5.)             ABÉVA Kft-nek nyújtott tagi kölcsön meghosszabbítása – véleményezés

6.)             Iskola üzemeltetésével kapcsolatos pályázatokról döntés – véleményezés

7.)             Suzuki Ullmann volt telephelyének bérleti díja – véleményezés

8.)             Csapadékvíz elvezetés pályázatíró kiválasztása – véleményezés

9.)             Alsónémedi Temető fejlesztéséhez kapcsolódó előfásítás kivitelezése

10.)          2019. évi belső ellenőrzési munkaterv – véleményezés

11.)          Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója – véleményezés

12.)          A 2018. évi költségvetés IV. módosítása – véleményezés

13.)          Tájékoztató az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról – véleményezés

14.)          Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések – véleményezés

15.)          Pótbefizetés a „Kertváros” Kistérségi Önkormányzati Társuláshoz – véleményezés

16.)          Meglévő kerékpárútra vonatkozó üzemeltetési keretszerződés jóváhagyása – véleményezés

17.)          Az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 7/2011. (III. 30.) sz. rendelet módosítása – véleményezés

18.)          Egyebek

Zárt ülés:

19.)          Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlat)

 

Határozat

Jegyzőkönyv 

2018. november 07.

Meghívó

Nyilvános ülés: 

1.)  A Orvosi rendelő kivitelezői szerződés módosítása

Az ülés határozatképtelenség miatt elmaradt!


 

2018. október 29.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.)  Beszámoló Alsónémedi Polgármesteri Hivatal munkájáról

2.)  A helyi adópolitika érvényesülése, a 2019. évi adómértékek meghatározása

3.)  Csapadékvíz elvezetés pályázatának előkészítése

Határozatok

Jegyzőkönyv 


2018. szeptember 25.

Meghívó

Nyilvános ülés: 

1.)             Beszámoló az ABÉVA Kft. 2018. I. félévi tevékenységéről

2.)             ABÉVA KFT. Javadalmazási szabályzatának elfogadása

3.)             Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

4.)             AVE támogatási kérelmem

5.)             2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

6.)             2017. évi zárszámadási rendelet módosítása

7.)             Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

8.)             2018. évi költségvetés III. módosítása

9.)             Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

10.)         A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása - reklámadó

11.)         Bursa Hungarica 2019. évi pályázathoz való csatlakozás

12.)         „Alsónémedi Szabadság tér-déli belterület határ közötti egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

13.)         Közbeszerzési terv módosítása és villamos energia beszerzés eljárás indítása

14.)         Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

15.)         Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2019-2033. közötti gördülő fejlesztési terve

16.)         Téli síkosságmentesítés

17.)         Önkormányzati befektetés lehetősége a Magyar Államkincstárnál

18.)         Egyebek

Zárt ülés:

19.)         Szóbeli tájékoztatás vagyoni ügyekről

Határozatok

Jegyzőkönyv 

 

2018. július 31. (rendkívüli)

 

Meghívó 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati tulajdonú „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázaton való indulás és a pályázatkészítői ajánlattevőinek kiválasztása – véleményezés

2.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati tulajdonú „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megye területén” pályázaton való indulás és a pályázatkészítői ajánlattevőinek kiválasztása – véleményezés

3.) „Halászy K., Tankcsapda, GLS Európa utca felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása – véleményezés

4.) „Északi kerékpárút építés VEKOP-5.3.2-15-2016-00034 tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról” – véleményezés

5.) Haraszti úti járdaépítés kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálása – véleményezés

6.) Temető kerítésépítés kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálása – véleményezés

7.) Déli (belterületi) kerékpárút építés tervező kiválasztása – véleményezés

8.) ÁSZ-hoz benyújtott intézkedési terv módosítása – véleményezés

 

Határozatok

Jegyzőkönyv 

 

 

2018. június 26.

Meghívó 

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)  ABÉVA Kft. 2018. I. Negyedéves beszámolója

2.) Állami Számvevőszék V-079358. számú ellenőrzés megállapításaira Intézkedési Terv elfogadása – véleményezés

3.) A DAKÖV Kft. beszámolója (önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) – véleményezés

4.)  2018. évi költségvetés II. módosítása – véleményezés

5.)  HÉSZ tervező személyében történő változás – véleményezés

6.)  Alsónémedi Vízisport Egyesület támogatása – véleményezés

7.) A Polgármesteri Hivatal irattárazása, munka elvégzőjének kiválasztása – véleményezés 

Zárt ülés:

8.) Ingatlan ügyek

 

Kivonat 

Jegyzőkönyv 


 

2018. május 29.

Meghívó 

1.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár hangtechnika kivitelezésére beérkezett ajánlatok bontása

2.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Színpadtechnika (fény, függöny, vetítés) kivitelezésére beérkezett ajánlatok bontása

3.) Térfigyelő kamerarendszer fejlesztés, bővítés kivitelezésére beérkezett ajánlatok bontása

4.) Telekom kérése bázisállomás létesítésére (Nagygödör tér, víztorony)

 

Határozatok

Jegyzőkönyv

 

   2018. április 24.

 Meghívó

1.)             Beszámoló az ASE tevékenységéről – véleményezés

2.)              Az Abéva Kft. Könyvvizsgálója és javadalmazása (50/2018. (III. 28.) sz. határozat módosítása) – véleményezés

3.)              Beszámoló az Alsónémedi Általános Iskolához kapcsolódó felújításokra kapott ajánlatokról

4.)              Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása – véleményezés

5.)              2018. évi költségvetés I. módosításának elfogadása – véleményezése

6.)             Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása – véleményezés

7.)              Hungária Zrt. – ügyfélvagyon részleges kiadása II. – véleményezés

8.)              A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázathoz önerő biztosítása – véleményezés

9.)              Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása, a 10/2018. (II.                           14.) önkormányzati határozat módosítása – véleményezés

10.)           Új Köztemető nyílászárócsere kivitelező kiválasztása

11.)          Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről – véleményezés

12.)           Településképi rendelet (TKR) elfogadása

13.)           Veresmarty utca kivitelezés közbeszerzés lezárása, kivitelező kiválasztása – véleményezés

14.)           Orvosi rendelő közbeszerzés lezárása, kivitelező kiválasztása – véleményezés

15.)           Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár színháztermének világítástechnika, színpadtechnika és vetítéstechnika kivitelezésére, eszközbeszerzésére ajánlattevő kiválasztása – véleményezés

16.)           Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése – véleményezés

17.)           Kamerarendszer fejlesztésére ajánlattevők meghatározása

18.)           A települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 11/2014. (XI. 12.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata – véleményezés

Határozatok

Jegyzőkönyv

 

2018. április 19.

Határozatképtelenség miatt elmaradt 

Meghívó

1.) Nemzetgazdasági Minisztérium Pm_Onkormut_2018 pályázaton való önerő biztosítása (Halászy Károly utca Fő út – „Lakott terület vége” tábla közötti szakasza, valamint Rákóczi utca Haraszti út – Liliom u. közötti szakasza)

2.) Halászy Károly Művelődési Ház közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton való indulás

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2018. március 27.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. évi tevékenységéről – véleményezés

2.) ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása – véleményezés

3.) ABÉVA Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása és díjazásának megállapítása

– véleményezés

4.) Beszámoló az ABÉVA Kft. Tankerülettel történt tárgyalásáról – véleményezés

5.) 2017. évi belső ellenőrzési jelentés

6.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése – véleményezés

7.) Települési adórendelet elfogadása – véleményezés

8.) Alpolgármester „javadalmazása” – véleményezés

9.) Pályázatíró kiválasztása Halászy Károly utca útépítés – véleményezés

10.) Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása) – véleményezés

11.) Alsónémedi köztemetői épület nyílászárócseréjére ajánlattevők kiválasztása

12.) Szabadság tér 12/D. sz. alatti üzlethelyiség bérbevétele

Zárt ülés:

13.)       Ingatlan értékesítéssel-vásárlással kapcsolatos ügyek

14.)       Tájékoztatás a köztartozásmentes adatbázisból való kikerülés miatti Kormányhivatali megkeresésről

Pótanyagok:  folyószámla kivonat  , értékpapír kimutatás  

Határozatok

Jegyzőkönyv

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2018. február 27.

Meghívó

1.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadása

2.) A 2017. évi költségvetés V. módosítása – véleményezés: szöveges rész  - táblázatok

3.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés: előterjesztés   -  rendelet-tervezet  - táblázatok:   1.  2.  3.  4.  5.  6.  intézményi kérések - egyéb kérések 

4.)Kossuth úti iskolaépület átalakítás tervezői ajánlatának elbírálása, tervező kiválasztása – véleményezés

5.)Orvosi rendelő műszaki ellenőr kiválasztása – véleményezés

6.)Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület – Temető között kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása – véleményezés

7.)Alsónémedi Szabadság tér – Déli belterület határ között járda- kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása – véleményezés

8.)Veresmarty J. utca műszaki ellenőr kiválasztása – véleményezés

9.)Lakodalmak bérleti díjának emelése (Iskola Aula) – véleményezés

10.)Fő út 54. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása – véleményezés

11.)ABÉVA Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje (FEB javaslata) – véleményezés

12.)ABÉVA Kft. Ügyvezetőjének díjazása (FEB javaslata) – véleményezés

Zárt ülés:

13.)Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Pótanyagok    -  folyószámla kivonat  , értékpapír kimutatás  


Határozatok

Jegyzőkönyv

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2018. február 13.

Meghívó

1.) Bölcsőde működtetési feltételeinek meghatározása – véleményezés

 2.)  Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat – ABÉVA Kft. – Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodás megszüntetése – véleményezés

 3.) Veresmarty J. utca kiépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása – véleményezés

4.) Önkormányzati utak forgalmi rendje felülvizsgálatára érkezett ajánlatok elbírálása, tervező kiválasztása  – véleményezés

5.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása – véleményezés  

6.) Helyi Építési Szabályzat tervezőjének kiválasztása – véleményezés

7.) Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása – véleményezés

8.)  Közbeszerzési eljárások indítása – véleményezés

9.)  Központi orvosi rendelő pályázatához projektmenedzser kiválasztása – véleményezés

10.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése – véleményezés

11.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – véleményezés

12.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása – véleményezés

13.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása – véleményezés

14.) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása – véleményezés

15.) Alsónémedi, Fő út 56. szám alatti épületrész bérleti szerződésének meghosszabbítása

16.) Szabadság tér 12/D. sz. alatti üzlethelyiség bérbevétele 

Pótanyagok:    -  folyószámla kivonat  , értékpapír kimutatás  

Határozatok

Jegyzőkönyv

Keresés
 


 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2021 minden jog fentartva – oldaltérkép