VEKOP-5.3.2.-15-2016-00034 jelű, „Északi vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű kerékpárút kialakítása” című pályázat keretében kiviteli tervek és alátámasztó munkarészei elkészítése

 

Kerékpárforgalmi Hálózati Terv

Engedélyek, szakhatósági állásfoglalások

Terv

Digitális tervrajzok

Ajánlati felhívás

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata árajánlati felhívást tesz közzé a VEKOP-5.3.2.-15-2016-00034 jelű, „Északi vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű kerékpárút kialakítása” című pályázat keretében kiviteli tervek és alátámasztó munkarészei elkészítése tárgyában.

Az ajánlatkérő neve és székhelye

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

Az ajánlatkérő telefon- és telefaxszáma, e-mail címe

Tel.:   +36-29/337-101
Fax:   +36-29/337-101
E-mail:  alsonemedi@alsonemedi.hu

1.) A felhívás tárgya:

VEKOP-5.3.2.-15-2016-00034 jelű, „Északi vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű kerékpárút kialakítása” című pályázat keretében kiviteli tervek és alátámasztó munkarészei elkészítése.

2.) Feladat leírása:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a VEKOP-5.3.2. pályázaton támogatást nyert kerékpárút építésére. A pályázatban a már meglévő 1,8 km-es kerékpárutat kívánja fejleszteni oly módon, hogy a fejlesztéssel az Északi Vállalkozói terület kerékpárral elérhető legyen (1/a. szakasz).  Valamint a temetőnél - 21+715,50 - 21+815,50 km szelvény között - napelemes közvilágítás tegye biztonságosabbá a közlekedést, készüljön el egy biztonságosan használható átvezetés a Fő út, Árpád utca kereszteződésénél, az Árpád utca – Toldi Miklós utcán kerékpáros nyom kijelölésével megvalósuljon az EuroVelo 6 kerékpáros úthoz való csatlakozás lehetőségének első lépése. A beruházás magában foglalja az Fő út Árpád utcai buszvárójának áthelyezését és gyalogátkelőhely kialakítását is.

A beruházás műszaki tartalma:

1/a szakasz:

A rendelkezésre álló engedélyezési tervek szerint az 5. sz. főúttal párhuzamosan fog haladni a tervezett kerékpárút, a Temető és a Penny Market közötti szakaszon, részben „erdő” művelési ágú területen. (A művelési ág változás és az erdő igénybevétele nem része a tervezési feladatnak.)  Csatlakozik az 5. sz. főút mellett már meglévő, a Kisfaludy utca és a Temető között található kerékpárúthoz.

Az 5. sz. főút burkolatának szélétől 7,0 m-re párhuzamosan halad a nyomvonal, figyelve a későbbiekben telepítésre kerülő platán fák tervezett helyére is. Az engedélyezési tervben a tervezett burkolatszélesség 2,6 m, kétoldali nemes padka épül 0,5 – 0,5m szélességben. A tervezett szakasz engedélyének száma: KA/2152/14/2009., illetve ÚT/1451/5/2014. 

A meghosszabbított engedély érvényességének határidején belül az építési naplót az önkormányzat megnyitotta, a kivitelezési munkálatok saját beruházásban megkezdődtek (cserjeírtás).

A kerékpárút keresztezi az un. csőcsordában található közművezetékeket (Barátság I., II kőolajvezeték, Ercsi-Vecsés kerozinvezeték, gázvezeték, hírközlési kábelek stb), mely közművezetékek védelembehelyezésére, kiváltására, diagnosztikai vizsgálatára az üzemeltetőnek előírásai, elvárásai lehetnek, de ezen előírások csak a konkrét terv ismeretében a közműegyeztetés során derülhet ki, ezért a közmű vezetékek tervezését az ajánlat nem tartalmazza.

1/b szakasz:

Közvilágítás kiépítése a temetőnél

Az 5. számú főút melletti meglévő kerékpárút temető felőli végén a 21+715,50 - 21+815,50 km szelvények között napelemes energiaellátással kiépített közvilágítási oszlopok kerülnek telepítésre. A napelemes rendszer szintén a tervezési feladat részét képezi.

Árpád u. – Toldi Miklós u.:

Kétoldali kerékpáros nyom kerül kijelölése. Az útszakasz az 5 sz. főúthoz a 22+880 km szelvényben csatlakozik. Az út szelvényezés szerinti bal oldalán a csomópontban egy buszmegálló található. Jelenleg az utcából a meglévő kerékpárút felé haladó kerékpárosok a csomópont két oldalán, rendezetlen és balesetveszélyes módon keresztezik a főutat. A projekt során az Árpád utcában a kialakítandó északi oldali kerékpáros nyom a gyalogos átkelőhelyen kerül átvezetésre az utca déli oldalára, valamint a főúton való átkelésnél biztonságos átvezetése is kialakításra kerül. Ezzel egyidejűleg a főút 21+880 - 21+958 km szelvények között szintén a baloldalon áthelyezzük a buszmegállót úgy, hogy az a főúton való átkelést ne akadályozza.

A terv elkészítése során a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervben, valamint a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak fokozott betartását várjuk el (ÚT 2-1.203 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése).

 

A beruházás becsült értéke:

I.a. szakasz: nettó 49.498.400 Ft

I/b. szakasz: nettó 20.904.000 Ft

                     ebből napelemes rendszer: nettó 5.000.000 Ft

 

A projekt megvalósításához az engedélyes tervek és szakhatósági hozzájárulások, valamint a Kerékpárforgalmi Hálózati terv rendelkezésre áll. A dokumentumok letölthetők az alábbi oldalon: http://www.alsonemedi.hu/static/aktualiskozbeszerzesek

Ajánlattevő feladata tárgyi projekt kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése - beleértve a napelemes rendszer tervezését is -, valamint a tervezési folyamat keretében a pontos tervezéshez szükséges 1/a és 1/b szakasz geodéziai felmérésének elvégzése.

 

A teljesítés határideje: 2018. február 28.

 

3.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A szolgáltatás ellenértékét az Ajánlatkérő támogatásból kívánja finanszírozni. Az ellenszolgáltatás összegének átutalása az igazolt teljesítés Ajánlatkérő általi elfogadását követően a vonatkozó támogatási szerződésben rögzítettek szerint, utófinanszírozással, legfeljebb 30 napon belül történik. A kifizetések pénzneme magyar forint.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatfizetést vállal.

 

4.)  Az ajánlatok bírálati szempontja:

A legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg.

 

5.) Az ajánlattételi határidő:

Alsónémedi, 2017. év október hó 24. nap 14:00 óra

 

6.) Az ajánlat benyújtásának címe, határideje:

Az árajánlatokat magyarul, lezárt borítékban sértetlenül Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal címére (2351 Alsónémedi, Fő u. 58.) közvetlenül, postai úton, vagy személyesen 1 példányban 2017. október 24-én 14:00 óráig kell megküldeni. A határidő a beérkezés határideje, ezért javasoljuk a személyes benyújtást!

A borítékra kérjük ráírni „Kerékpárút kiviteli tervek elkészítése”. Az ajánlattételi határidőig: 2017. október 24-én 14:00 óráig FELBONTANI TILOS!

 

7.) Az ajánlat(ok) elbírálása:

Az ajánlat(ok) elbírálása az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerinti módon, 3 munkanapon belül megtörténik, az ajánlattevőket Alsónémedi Nagyközség Polgármesteri Hivatala a döntést követő 2 munkanapon belül írásban értesíti a pályázat elbírálásáról.

 

8.) Ajánlattételi felhívás mellékletei:

  1. Árajánlat sablon
  2. Nyilatkozat kizáró okokról
  3. Nyilatkozat szakmai alkalmasságról

 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. év szeptember ... nap

 

A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít:          Nem

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. október 30.

 

Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt szakmai követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat az előírásnak nem megfelelően csatolják be, ajánlatai érvénytelenek és az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

Polgármesteri
köszöntő

Érték a család. A becsületes munka, aminek van gyümölcse. Érték egy boldog pillanat, egy nyugodt este a barátokkal, nagy beszélgetés az idősebb generációval – akik persze még több értéket éltek már meg. Szeretem a hagyományokat. Az adott szó értékét és a közösség erejét. A fejlődés pedig csak úgy lehetséges, ha együtt akarjuk. Ha hiszünk abban, hogy az összefogásnak ereje van. És persze később mi adhatjuk majd tovább ezeket az értékeket azoknak, akiket a legjobban szeretünk, a gyerekeinknek. Tovább ⟫


Dr. Tüske Zoltán

Polgármester

Eseménynaptár

Nézze meg aktuális és múltbéi eseményeinket.
 

Településünk

Önkormányzat

Intézmények

Értékeink